EnglishFrenchDutch
because          
"air is our first         
nutriment & medicine"         
(Hippocrate, 400BC)         
Afdrukken E-mail

 

Hoe kan de luchtkwaliteit onze gezondheid beïnvloeden?

 

Een volwassene absorbeert per dag ongeveer 3 kg voedsel en water maar ook 15 kg lucht!

 

De mensen halen hun energie niet alleen uit de omzetting van voedsel maar ook uit bepaalde kosmo-tellurische stralingen die met hun cellen en organen in resonantie treden!

 

De luchtkwaliteit wat betreft zwevende contaminanten en stralingen is dus cruciaal voor onze gezondheid !

 

Uit de 3de Gezondheidsenquête die onder 13.000 Belgen uitgevoerd werd, blijkt het dat :

 • 1 Belg op 4 voelt zich niet in goede gezondheid

 • 1 Belg op 4 lijdt aan chronische aandoeningen

 • 1 Belg op 5 lijdt aan slaapstoornissen en 1 op 20 slikt slaap- en kalmeermiddelen

 • 1 Belg op 8 lijdt aan depressie en slikt antidepressiva

De meeste voorkomende chronische aandoeningen zijn:

 

 

Man

Vrouw

Allergie

12%

15%

Hoge bloeddruk

11%

14%

Artrose (gewrichtslijtage)

8%

13%

Rugpijn

10%

10%

Migraine

 

11%

Chronische bronchitis

5%

 

 

Om deze zorgwekkende situatie te verbeteren, zou het niet de tijd zijn om zich op de volgende woorden van Hippocrates, de vader van de Geneeskunde, te vertrouwen:

 

 

“De zuivere lucht is het eerste voedsel en het eerste medicament"

 

Diegene die wenst zich in de geneeskunde te perfectioneren, zal eerst beschouwen hoe de plaats ingericht is en zal de grond bestuderen … »

 

(vanuit zijn boek: “Wanneer het gaat over lucht, water en plaatsen”)

 

Het belang van de luchtkwaliteit en zijn invloed op de menselijke gezondheid, zijn in deze woorden van Hippocrates (die na 2400 jaren meer dan ooit zin hebben) samengevat !!
 
Wij absorberen per dag ongeveer 3 kg voedsel en water ook kg lucht, waarvan 3kg zuurstof ! De lucht is dus inderdaad ons eerste voedsel dat moet zo zuiver mogelijk zijn !
 
De lucht is ook onze eerste medicament. De « zuurstof therapieën », die begin van de XXste eeuw door de geneeskunde onderzocht werden, hebben bewezen dat een hoge opgeloste zuurstofgehalte in ons bloed, boven de 98%, onze vitale functies, zoals ons immuun- en endocriensysteem, activeren en verstevigen en de ontwikkeling van kankercellen voorkomen.
 
Een van deze, de meest natuurlijke, is de  “Luchtionisatie therapie”. Een lichte concentratie van onze zuurstof is natuurlijk geïoniseerd. In 1940 is Tchijevski, een Russische wetenschapper, erin geslaagd te bewijzen dat een volledig gedeïoniseerde lucht snel tot dood leidt. Sindsdien werden duizenden studiën wereldwijd gepubliceerd door universiteiten en onderzoeksinstituten over de positieve invloeden van luchtionisatie op de menselijke gezondheid
 
Hippocrates was zich ook bewust dat de lucht natuurlijke stralingen draagt, die uit de aarde en uit de kosmos ontstaan en die op bepaalde plaatsen de gezondheid van het planten- en dierenrijk kunnen aantasten. Zoals door de megalithische sites bewezen, werd het bestaan van deze natuurlijke stralingen al door de eerste mensen gekend. Sinds het begin van de XXste eeuw, werden zij opnieuw intensief door beroemde wetenschappers en dokters bestudeerd, die wat medische preventie al het belang begrepen hebben.
 
Bomen en planten, die heel hun leven op gestoorde of “geopatische” plaatsen groeien, tonen duidelijk dat zij misvormingen en ziektes ontwikkelen:

 

 

 

 

Deze « kosmo-tellurische stralingen » zijn nu met radiesthesische toestellen gemeten, die door ingenieurs ontwikkeld worden en die de stralingen in elektrische signalen omvormen om die door onze hersenen te kunnen capteren.
 
Wereldwijd erkennen steeds meer dokters in geneeskunde deze wetenschap, die « geobiologie » genoemd wordt (van het Grieks : « geos » = aard, « bios = leven », « logos » = dialoog) en integreren die in hun praktijk.
 
« Ik ben in mijn 30-jarige praktijk niet één geval van kanker tegengekomen, waarbij er niet van aarde-invloeden sprake was geweest Tijdens de laatste 17 jaar, op basis van de medische radiësthesie, kwam ik tot diagnostische en therapeutische resultaten waarop ik voordien niet had durven hopen »,
Dr A. Mannlicher, oostenrijkste arts
 
« Het is een feit dat het menselijk organisme ontregeld kan raken en ziek kan worden indien het langere tijd boven een geopatische plaats staan. Een kruising van terristische stralen kan mede-oorzaak zijn van kanker »,
Dr Joseph Issels, Oostenrijkse arts, directeur van Rinbergkliniek.
 
« In alle gevallen waarin van kanker sprake was, lagen mensen op irritatievelden. »,
Dr Rambeau, Duitse arts, voorzitter van de Kamer van artsen in Marburg, D
 
« Als de slaapplaats niet meer op stoorvelden staat, reageren de patiënten daarna plotseling veel sterker en evenwichtiger op de behandeling met medicijnen. »,
Dr L. von Kolitscher, oostenrijkste arts (Igls, A)
 
Maar wat zou nu Hippocrates zeggen als hij in onze atmosfeer moet leven, die niet alleen met allerlei luchtcontaminanten ,die door de verbranding van fossiele grondstoffen en door de verneveling van giftige pesticiden geproduceerd worden, maar ook door radiofrequenties met een densiteit één miljard keer hoger dan 50 jaar geleden, vervuild wordt?
 
Hij zou zeker deze wetenschappers en dokters steunen, die onbetwistbare rapporten durven te publiceren, die duidelijk bewijzen dat de luchtpollutie tot risico’s ,even belangrijk als kanker en onvruchtbaarheid kunnen leiden, die de toepassing van het voorzorgprincipe eisen.

 

Begrijpen om beter te kunnen onderscheiden en reageren :

 

Om de invloed van de luchtkwaliteit op de mens te kunnen verstaan, is het absoluut noodzakelijk te begrijpen dat hij niet alleen door biochemische maar ook door biofysische mechanismen aangedreven wordt, dat hij zijn energie niet alleen uit de omzetting van voedsel maar ook uit bepaalde omringende kosmo-tellurische stralingen kan halen, dat hij niet alleen een biochemische maar ook een “elektromagnetische mens” is.

 

De mens, een elektromagnetisch wezen:

 

De mens is 3 miljoenen jaar geleden geboren in een zuivere atmosfeer met een hoge concentratie van luchtionen die onmisbaar voor de luchtzuivering en voor de activatie van zijn vitale functies zijn (zie “luchtionisatie”). In deze atmosfeer, naast de gezonde stralingen, zoals de zichtbare licht, zweefden alleen maar natuurlijke gepulseerde stralingen van extreem hoge (infrarood, licht, UV-A) en extreem lage frequenties (E.L.F.), van 0.5 tot 25 Hz. Deze ELF stralingen hebben zonder twijfel de ontwikkeling en de werking van zijn hersenen beïnvloed, omdat zij in dezelfde frequentiegamma werken.
 
De oudste sporen, zoals de megalieten, die op specifieke energetische plaatsen opgeheven werden, tonen aan dat hij de kosmo-tellurische stralingen beheersten en vermeed op plaatsen te bouwen, die zijn gezondheid konden aantasten. Door het respecteren en het voelen van zijn omgeving, heeft zich deze magnifieke ontwikkeling, dat de mens is, kunnen realiseren.
 
De mens is een wezen dat een subtielere werking heeft dan wat de biochemie tot nu toe gevonden heeft. Hij is vooral een “elektromagnetische wezen”, perfect geregeld door onze hersenen die elektromagnetische signalen van extreem lage frequenties door heel ons lichaam sturen en hij is gegroeid in harmonie met de aarde en zijn atmosfeer, die ook van elektromagnetische oorsprong zijn.
 
De mens bevat 75% water. Elke watermolecuul kan zich onder 2 driedimensionale vormen zetten: in rechtse (dextrogire) en linkse (levogire) polariteit. Voor zijn homeostase, moeten zijn water- moleculen in beide polariteiten in evenwicht zijn. Dankzij deze grote hoeveelheid water, kan hij ook in een krachtige antenne, die bekwaan is stralingen te ontvangen en uit te zenden, omgezet worden.
 
De bewustwording dat wij een elektromagnetisch wezen zijn, werd in het eind van de XIXde eeuw vooropgesteld, door medische studies die ondervonden hebben dat ons lichaam elektrische velden uitstraalt, die later door elektrocardiogram en elektro-encefalogram technieken gemeten werden.
 
Tegelijkertijd, ontdekken de grootste vaders van de kwantummechanica, zoals Max Planck en Albert Einstein dat, op basis van deze wetenschap, alles uit energie bestaat en dat materie niet bestaat:

 

 

 

« Materie op zich bestaat niet.  Alles bestaat uit stralingen.

 

Alle materie ontstaat en bestaat alleen bij gratie van een kracht die de atoomdeeltjes in trilling brengt

en

 ze voor het minuscule zonnestelsel van het atoom bij elkaar houdt.»

 

Max Planck (1858-1947) Duitse fysicus, vader van de kwantummechanica

« Wat zich via onze zintuigen openbaart als materie, is in werkelijkheid een hoge concentratie van energie in de kleinste ruimte.

 

In de kwantummechanica is geen plaats voor energie en materie omdat energie de enige realiteit is. »

 

Albert Einstein (1879-1955), Duitse fysicus, Nobelprijs voor zijn relativiteitstheorie

 

In 1926 publiceert Dr G. lakhovsky (1869-1942) de vader van biofysica,russische ingenieur en biofysicus, vader van de bioresonantie therapie een revolutionaire ontdekking : onze cellen en organen treden in resonantie met gepulseerde stralingen die in onze atmosfeer zweven, meer bekend onder de naam “Schumann” golven. Dr Lakowski heeft bewezen dat het artificieel pulseren van deze golven een ziekt lichaam kan helpen te genezen.

 

 

« Het leven ontstaat vanuit stralingen,

 

   Het leven wordt door stralingen onderhouden,

 

   Het leven verdwijnt door oscillerend onevenwicht »

 

Dr G. Lakhovsky (1869-1942), russische ingenieur en biofysicus,

 vader van de bioresonantie therapie

 

De beroemde fysici die  Albert Einstein, Max Planck en Georges Lakhovsky navolgen, zoals  David Bohm en Richard Feynam, hebben bevestigd  dat ons elektromagnetisch lichaam zijn energie niet alleen uit de omzetting van voedsel maar ook uit kosmo-tellurische stralingen absorbeert:

 

 

« Alles is uit energie gevormd en leeft door energie. Magnetische golven zijn de dragers van deze energie en brengen hiermee de informatie voor alle levensfuncties over.

 

 Ons lichaam haalt de energie niet alleen uit de omzetting van voedsel.

 

Het absorbeert energie en informatie voor de besturing van de levensfuncties van buiten, het kosmo-tellurische stralingsveld, en organiseert daarmee de ordeningskrachten. »

 

David Bohm, (1917-1992), Amerikaanse fysicus

 

 

 

 

“Wij beseffen nu dat het verschijnsel van de chemische reacties en eigenlijk het leven zelf, in termen, van elektromagnetisme begrepen moet worden”

 

Richard Feynam (1918 - 1988 ), Americaanse fysicus, vader
van de kwantumelektrodynamica

 

 

Latere wetenschappelijke studies hebben bewezen dat :

 • de hersenen, via het zenuwsysteem in het hele lichaam, elektrische stralingen  sturen die elektromagnetische velden van extreem lage intensiteiten veroorzaken
 • het celmembraan een elektrisch potentieel heeft en zijn selectieve kanalen door elektrische signalen activeerd.
 • onze DNA biofotonen uitstralen, die voor de cel intra- en intercommunicatie zorgen en die de biochemische reacties activeren.

Deze wetenschappelijke vaststellingen bewijzen dat ons lichaam niet alleen door biochemische maar ook door biofysische reacties geactiveerd wordt. Niet alleen toxische moleculen maar ook toxische “stralingen” kunnen ons lichaam aantasten.

 

De mens is dus vooral een « elektromagnetisch wezen » dat een heel subtiel sturingsysteem heeft, dat zich tijdens 3 miljoen jaar ontwikkeld heeft:

 • in een heel precies magnetisch en elektrisch veld
 • in aanwezigheid van natuurlijke stralingen waaruit hij zijn energie haalt en waarmee zijn cellen en organen in resonantie treden
 • in aanwezigheid van hoge concentraties van negatieve luchtionen die de goede werking van zijn organisme en van zijn vitale functies verzekeren.

Dankzij zijn aangeboren gevoel van energetisch gestoorde plaatsen, heeft hij ervoor gezorgd  niet op deze plaatsen te bouwen, zoals diegene die boven wateraders en aardbreuken liggen.

 

Het planten- en dierenrijk zijn bedreigd omdat de mens bezig is met zijn originele elektromagnetische omgeving te vernietigen door:

 • de atmosferische pollutie die gaten in de ozonlaag creëert, wat de uitzending van gevaarlijke stralingen in onze troposfeer toelaat (zie “hoe kan onze aarde en onze atmosfeer de luchtkwaliteit beïnvloeden?”).
 • de atmosferische pollutie en het betonneren van de grond die de vitale negatieve luchtionen neutraliseren.
 • de 50Hz kunstmatige “Alternatieve ElektroMagnetische Velden” (AEMV), die door elektrische kabels en toestellen uitgezonden worden.
 • de radiofrequenties, waarvan de gevaarlijkste de “gepulseerde digitale microgolven” die door GSM, GSM masten, draadloze telefoons, … geproduceerd worden. Sinds 1950 is hun concentratie 1 miljard keer verhoogd en zij beginnen onze fysische en mentale gezondheid te storen; zij ageren ook indirect op ons lichaam, door het contamineren van de kosmo-tellurische netten, die ervan steeds agressiever worden.
 • het introduceren van technologieën, zoals de GSM en de magnetron, die op de markt gelanceerd worden alvorens op lange termijn hun invloeden op de menselijke gezondheid te bestuderen.

Het is dus essentieel dat de mens, om zijn overleving te verzekeren, zijn echte natuur begrijpt, en dat hij zich van de gevaren die hem omringen bewust wordt en zich ertegen beschermt. Indien hij zich overdag niet optimaal kan beschermen, moet hij minstens s’nachts in zijn woonplaats, een gezonde sfeer creëren. Omdat het s’nachts is dat zijn immuun- en endocriensystemen (hormonaal-) de nodige mediatoren en medicamenten produceren, moeten de plaats van zijn bed en de omringende lucht zuiver en gezond zijn.

 

Hij moet dus,ervoor zorgen dat in zijn woonplaats :

 • de lucht gefiltreerd wordt indien microdeeltjes en chemische stoffen in de lucht zweven
 • de lucht deftig met negatieve luchtionen verrijkt wordt
 • zijn bed op een neutrale zone, wat stralingen en storing van het aard magnetisch veld betreft, ligt
 • de omgeving zo weinig mogelijk met 50Hz elektromagnetische golven en radiofrequenties, die zijn slaap en zijn gezondheid kunnen aantasten, besmet wordt

Daarom is een grond-, woonplaats- of kantoor- onderzoek zo belangrijk.

 

© 2008 Air Quality Concept